Om Samhällsprojektet

”När du står upp för andra, står du upp för dig

När du hjälper andra, hjälper du dig

När du älskar andra, älskar du dig”


Citatet ovan är projektets motto. Grundtanken är att eleverna ska göra det som är bra för dem själva samtidigt som de påverkar andra positivt. Ju bättre människor mår runt omkring mig, desto bättre mår jag och desto bättre mår vårt samhälle.   


Samhällsprojektet är ett socialt projekt som utförs under ett läsår eller under en kortare period. Syftet är att utveckla elevernas sociala entreprenörskap, välbefinnande och medmänsklighet, via aktiviteter och lektioner som är anpassade utifrån centralt innehåll och kunskapskrav i flera olika ämnen. En central aktivitet är att bedriva en insamling till välgörande ändamål.


Idén till projektet väcktes under läsåret 2012/13. I olika elevkonstellationer utfördes två mindre projekt. Det ena var att elever skulle baka och sedan bjuda hemlösa i Sundbyberg på fika och det andra var en kläd- och leksaksinsamling till barn i behov i Sundbyberg. Båda projekten utfördes med stöd av Frälsningsarmén. Den glädje och det engagemang som eleverna visade under projekten fick oss att fundera på hur välgörande arbete skulle kunna inkluderas i undervisningen.


För att fler elever skulle få uppleva den härliga känsla som infinner sig när man gör något fint för en annan människa, startades så Samhällsprojektet läsåret 13/14. Det välgörande arbetet är centralt just med tanke på vad det kan ge individen som utför arbetet: välbefinnande, stärkt självkänsla och känsla av hanterbarhet är några bevisade effekter. (Volunteer work and well-being: Peggy A. Thoits, Lyndi N. Hewitt. Vanderbilt University)


Eleverna får själva bestämma vilken välgörenhetsorganisation de ska jobba för. Att eleverna bestämmer är viktigt för att skapa större meningsfullhet. Det ger även möjlighet att arbeta med elevernas förmåga att debattera, resonera, samarbeta och kommunicera. 


Det ena benet av Samhällsprojektet är de anpassade lektionerna och det andra är aktiviteterna. Lektionerna är utformade så att vi kan arbeta med elevernas entreprenöriella och sociala förmågor, samt ämneskunskaper. Vi har en lektion i veckan och följer en årsplan. Aktiviteterna organiseras och utförs av eleverna med stöd av oss och erbjuder en reell möjlighet för eleverna att utveckla entreprenöriella förmågor. Aktiviteter som utförs efter skoltid är frivilliga och eleverna bidrar efter förmåga och vilja. Aktiviteterna kan vara disco, musikcafé, välgörenhetslopp osv. Pengarna projektet får in via aktiviteterna går sedan till den välgörenhetsorganisation som eleverna arbetar för. Det är dock aldrig krav på betalning, man kan delta utan att göra av med pengar. Detta är viktigt då vi inte vill utesluta någon.

  

Samhällsprojektet är väl förankrat i Lgr 11. Projektets huvudsyfte och grundtanke som presenterats ovan vilar på skolans värdegrund och uppdrag. I och med att eleverna själva kommer fram till vilken välgörande organisation (ändamål) som de vill arbeta för lär de sig hur demokratiska val genomförs i samhället, samt respekt för mänskliga rättigheter. Då elever själva får bestämma hur de vill bidra i samband med aktiviteterna, erbjuds en möjlighet till ansvarsfrihet, att finna hur de själva helst vill delta i samhällslivet. Undervisningen bedrivs med fokus på demokratiska arbetsformer i syfte att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhället. Det är elevernas rättighet och skolans skyldighet att se till att detta sker.


Varje projekt avslutas med en enkät för att undersöka om vi når vårt syfte samt för att kunna utvärdera och utveckla. Under projekttiden så arbetar vi också med återkoppling efter avslutad aktivitet. Här får eleverna beskriva sina känslor och vad de har lärt sig. Det är viktigt att eleverna får syn på sina egna insatser och hur de har påverkat andra positivt, för att stärka deras välbefinnande.


Utifrån enkätsvaren, återkoppling i samband med aktivitet, och våra egna observationer som ansvariga lärare, så ser vi en mängd positiva effekter.

Vi når i stor utsträckning vårt syfte. Eleverna får en ökad kunskap om samhället och en ökad vilja och förmåga att påverka samhället positivt. Eleverna utvecklar sina entreprenörilla förmågor och ämneskunskaper. Vi ser dessutom att gruppsammanhållningen i klassen förbättras och att eleverna har en positiv påverkan på övriga elever på skolan samt personal. För oss som lärare så ger projektet nya möjligheter att utveckla både våra elever och oss själva som människor.


 

Alla rättigheter förbehålles, Forandraskolan.se